Resultaten: Vaardigheden, kennis en houding van leraren in Nederland

Om passend onderwijs te geven aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben leraren kennis nodig van ASS. Daarnaast is het belangrijk dat leraren aanpassingen voor individuele leerlingen kunnen en willen maken, oftewel een positieve houding tegenover passend onderwijs en vaardigheden voor inclusief lesgeven aan leerlingen met ASS hebben. We onderzochten of leraren uit het regulier speciaal onderwijs in Nederland dit hebben.

In totaal vulden 640 leraren (in opleiding) onze online vragenlijst in waarin we vroegen naar kennis over ASS, houding tegenover passend onderwijs, en vaardigheden voor inclusief lesgeven.

Onze steekproef bestond vooral uit vrouwen; pabostudent of leraar in het regulier onderwijs (Figuur 1). Op elke subschaal waren veel kennisvragen juist beantwoord (Figuur 2). De gemiddelde houding tegenover passend onderwijs was neutraal tot negatief (Figuur 3). Leraren voelden zich redelijk vaardig in het lesgeven aan leerlingen met ASS (Figuur 4). Pabostudenten hadden minder kennis en vaardigheden en meer stigma, maar een positievere houding dan leraren uit het regulier onderwijs. Leraren uit het speciaal en regulier onderwijs verschilden alleen van elkaar wat betreft vaardigheden (Figuur 5).

De voorwaarden voor passend onderwijs lijken deels aanwezig. Zelfs leraren die nog in opleiding zijn, hebben kennis van ASS. Ondanks deze kennis hebben leraren bedenkingen bij het passend onderwijs, vooral wat betreft het effect in de klas. Gemiddeld genomen voelden leraren zich redelijk vaardig om passend onderwijs uit te voeren, meer dan pabostudenten. Leraren uit het speciaal onderwijs scoorden hoger.

Achter de gemiddelden gaan behoorlijke verschillen schuil. De relatief grote verschillen tussen leraren zijn zorgelijk voor leerlingen met ASS maar ook voor leraren zelf. Ze geven aan dat een deel van de leraren passend onderwijs moet geven zonder zich voldoende toegerust te voelen op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houding, terwijl dat voorwaardes zijn voor goed, inclusief onderwijs (Roberts & Simpson, 2016).